Šta su community fondacije

Fondacije za razvoj zajednice (community fondacije) su nezavisne filantropske institucije koje deluju na određenoj teritoriji (geografske celine), najčešće na nivou grada, opštine ili  definisane administrativne celine (okrug, region i slično). Šest glavnih karakteristika community fondacija su:

  • Sprovode programe donacija, odnosno daju donacije za različite lokalne projekte;
  • Misija im je široko definisana i najčešće je to poboljšanje kvaliteta života građana u zajednici ili razvoj lokalne zajednice
  • Deluju u okviru određene geografske celine (grad, opština, okrug, region…)
  • Imaju podršku širokog kruga donatora iz privatnog i javnog sektora, stranih i domaćih fondacija, težeći da u što većoj meri pokrenu lokalne resurse;
  • U okviru svoje strukture imaju upravljačka ili savetodavna tela koja uključuje pojedince iz lokalne zajednice;
  • Često preuzimaju lidersku ulogu, okupljajući relevantne lokalne aktere i deluju kao katalizator za rešavanje lokalnih problema,
  • Teže da izgrade finansijsku zadužbinu (endowment), radi dugoročne koristi za lokalnu zajednicu.