Pravila upotrebe

1. DONACIJE

Sajt www.fondacijaiskorak.rs, donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

 

1.1. Registracija i doniranje

Doniranje mogu da vrše sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

 

1.1.1 Registracija korisnika

Registracija korisnika koji vrši donaciju na sajtu nije potrebna. Nakon izvršene donacije, sistem će sačuvati samo one podatke o donatoru koje donator sam unese.

 

1.1.2. Doniranje

Korisnik je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Fondacije Iskorak, a Fondacija Iskorak je dužna da tako primljena sredstva prenese na Organizatora prikupljanja sredstava u skladu sa Uslovima korišćenja za organizatore prikupljanja sredstava. Korisnik koji je donirao sredstva je saglasan da Fondacija Iskorak, u slučaju da se utvrdi da organizator prikupljanja sredstava nije u mogućnosti da realizuje projekat, ne isplati donirana sredstva organizatoru prikupljanja sredstava, već da donirana sredstva, na osnovu odluke svog Savetodavnog odbora, koji će o tome odlučivati, rasporedi na jedan ili više tekućih projekata na sajtu www.fondacijaiskorak.rs o čemu će obavestiti javnost putem ovog sajta. Postupak doniranja sastoji se iz sledećih faza:

Doniranje na našem sajtu moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

1.1.2.1. Unošenje iznosa donacije

U polje naznačeno na sajtu, potrebno je da korisnik unese iznos donacije koji želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u dinarima (RSD). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu korsnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije. Minimalan iznos donacije je 1.000,00 dinara. Fondacija Iskorak je neprofitna organizacija i nije u sistemu PDV pa se isti ne obračunava na donirana sredstva.

 

1.1.2.2. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Potvrdom na odgovarajuće dugme korisnik potvrđuje uneti iznos, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o naručiocu. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom. Potvrdom donacije, korisnik se automatski preusmarava na stranicu na kojoj je potrebno da korisnik unese podatke sa platne kartice (Visa, MasterCard i Maestro) i izvrši plaćanje. Nakon toga, korisniku će biti prikazano i obaveštenje o tome da li je plaćanje uspešno obavljeno ili ne. Ubrzo nakon toga, korisnik će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju i na e-mail koji je naveo. Fondacija Iskorak ni u jednoj fazi doniranja nema pristup podacima o korisnikovoj platnoj kartici.

 

1.2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

 

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

 

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 

1.3. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, korisnik može izvršiti reklamaciju na e-mail adresu: [email protected]

 

1.4. Povraćaj donacije
Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je donacija izvršena zlopupotrebom platne kartice od strane trećih lica ili u slučaju da je pri uplati donacije unesen pogrešan iznos donacije, i to samo u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja. Potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj doniranog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnike platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene donacije, na elektronsku adresu [email protected] ili poštom na adresu: Fondacija Iskorak, ul. 7. septembra 2, 19 000 Zaječar. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon. Korisnik će biti kontaktiran od strane Fondacije Iskorak u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Fondacija Iskorak moći da isplati korisniku samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena. Fondacija Iskorak je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Fondacije Iskorak obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

 

2. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Fondacija Iskorak se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Fondacija Iskorak prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni u Fondaciji Iskorak su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Takođe, Fondacija Iskorak se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja korisnika. Korisnik je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Fondacije Iskorak, a Fondacija je dužna da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

 

3. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo Fondacije Iskorak i ne mogu se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Fondacije Iskorak.

 

4. KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

Celokupna komunikacija korisnika i Fondcije Iskorak se odvija putem elektronske pošte, sa i na adresu Fondacije Iskorak [email protected]

 

5. VAŽENJE I IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

U pogledu donacije se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Fondacija Iskorak zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.fondacijaiskorak.rs